Tra cứu thông tin giao dịch

Loại: BRS – Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Tổng số phát hành: 100,000,000 BRS
Tổng số hợp đồng đã mở: 0 Hợp đồng
Tổng số lượt giao dịch: 0 Lượt
Tổng số thành viên: 36 Thành viên
Đợt 1: từ 01/06/2018 - 31/07/2018
Tổng phát hành: 10,000,000 BRS
Quy đổi 1 BRS bằng: 1.500 VNDC
Số lượng mở HĐ tối thiểu: 10,000 BRS
Số lượng còn lại: 10,000,000 BRS
Tra cứu giao dịch:
Thời gian:
Người gửi:
Người nhận:
Số lượng:
Phí:

Tổng Doanh Thu: Cập nhật sau 01/06/2018
Lợi Nhuận Sau Thuế: Cập nhật sau 01/06/2018
Nhà đầu tư (34.6%): 0
Tăng vốn (9.6%): 0
Chi Phí Out Source (40%): 0
Người giới thiệu (3.8%): 0

Khối lượng giao dịch 24h: 0 BRS

Số lượt giao dịch 24h: 0 Lượt

Tổng lượng đã phát hành: 0 BRS

Tổng số lượt giao dịch: 0 Lượt

Tổng số thành viên: 36 Thành viên

Ngày Loại giao dịch TK chuyển TK nhận Số lượng